Thứ hai, 16 Tháng 5 2022

Thực hiện Nghị quyết 21 - 2007 - NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

2015-05-29 02:22:20

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2015, tại phòng họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp về việc “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ - HĐND, ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.

Ông Trần Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp, với sự có mặt của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các thành viên trong Ban KTNS.

Ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có bước phát triển đạt kết quả và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra như giải pháp đầu tư phát triển du lịch;giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm du lịch;giải pháp tăng cường quảng bá, xúc tiến;giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch;giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực du lịch;giải pháp bảo vệ mội trường và phát triển bền vững;… nhiều giải pháp đặt ra có tính khả thi cao, ngoài ra còn có 7 giải pháp bổ sung để tiếp tục thực hiện theo báo cáo số 46/BC-UBND tỉnh ngày 23 tháng 3 năm 2010 về việc Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;đặc biệt là có nhiều giải pháp mới đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số giải pháp bị hạn chế do nhiều yếu tố bất cập trong tình hình diễn biến thực tế của địa phương.
Qua ý kiến góp ý của Trưởng ban và các thành viên Ban KTNS cùng đại diện các sở, ngành;ông Trần Công Danh nhận xét đánh giá cao vai trò du lịch ngày càng lớn trong nền kinh tế chung của cả nước, xu thế phát triển rất lớn. Hiện nay du lịch hướng về sinh thái, tiện nghi, môi trường sạch đẹp, dịch vụ cao cấp, hiện đại.
Qua 8 năm thực hiện quy hoạch được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành và địa phương đã lồng ghép vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị để tạo điều kiện hỗ trợ du lịch phát triển;đặc biệt là UBND tỉnh có sơ kết 3 năm thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015 đã cho thấy nhiều chỉ tiêu đạt hiệu quả cao;nhiều điểm du lịch mới phát triển ngoài quy hoạch đã tạo nên diện mạo mới trong phát triển du lịch Bến Tre. Theo thống kê về khách du lịch năm 2010 có 540.209 lượt (trong NQ là 505.000 lượt) thì năm 2015 có 1.000.000 lượt (trong NQ là 780.000 lượt);tốc độ tăng bình quân 13,61% (trong NQ 10,4%). Doanh thu từ khách du lịch năm 2010 đạt 245 tỉ đồng (trong NQ 226,9 tỉ đồng) thì năm 2015 đạt 700 tỉ đồng (trong NQ 646,9 tỉ đồng);tốc độ tăng bình quân 23% (trong NQ 22,19%).
Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh, nhất là về giao thông phục vụ du lịch đã tạo điều kiện mở rộng đối ngoại;hệ thống Di tích lịch sử cũng được quan tâm nâng cấp, đầu tư mới góp phần cho phát triển sản phẩm du lịch;đặc biệt là các công ty lữ hành phát triển mạnh, hướng dẫn tour, tuyến tốt.
Bên cạnh đó vẫn còn khó khăn trong vốn đầu tư cũng như trong quản lý nhà nước tại các dự án dẫn đến thay đổi mục đích đầu tư (điển hình như cồn Phú Bình - Chợ Lách). Trong hướng tới cần triển khai tổng kết sơ kết 8 năm triển khai thực hiện Quy hoạch;5 năm thực hiện đề án để đưa ra mục tiêu, giải pháp đã rút kết từ những nguyên nhân hạn chế nhằm xác định những dự án khả thi đưa vào quy hoạch thực hiện cho việc phát triển du lịch đến năm 2020 trên toàn tỉnh./.
Bài, ảnh:Lê Luông