Thứ năm, 20 Tháng 1 2022

Đoàn kiểm tra 793 Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc lãnh đạo, triển thực hiện Chương trình hành động 22-CTr/TU, Chỉ thị 11/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy

2019-08-13 12:30:36

 

Chiều ngày 8/8/2019, Ông Bùi Quang Triệu - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre cùng Đoàn kiểm tra 793-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc thành lập đoàn kiểm tra và Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 17/4/2019 kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh Ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy.

DOAN KIEM TRA 793 TINH UY 1.jpg

Quang cảnh buổi làm việc- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: LL).

Trong quá trình hoạt động, Sở VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, từng bước nâng chất lượng hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy và Ban giám đốc Sở VHTTDL có sự thống nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/8/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Sở VHTTDL đã tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện số 4753/KH-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh; Sở VHTTDL tiếp tục lập Kế hoạch số 60/KH-SVHTTDL ngày 09/01/2018 về thực hiện Kế hoạch số 4753/KH-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh vể kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh và Quyết định số 1057/QĐ-BCĐPTDL ngày 21/5/2018 của Trưởng ban Phát triển du lịch phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đối với Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng phong cách, phẩm chất, đạo đức, văn hóa con người và triển khai, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong ngành phát triển toàn diện. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hài hòa, tạo bầu không khí làm việc năng động, cởi mở, chân tình, khoa học, chuyên nghiệp, an toàn để đảng viên, CC,VC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua báo cáo của Đ/c Trương Quốc Phong - TUV- Giám đốc sở VHTTDL về nội dung thực hiện, kết quả đạt được và sự hạn chế của việc thực hiện; các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu yêu cầu cần báo cáo đậm nét tình hình khó khăn, vướng mắc trong kinh phí cũng như trong điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ chính Trị. Trong thời gian tới tham mưu đề xuất nguồn vốn cho sự nghiệp Văn hóa và Du lịch riêng; kiện toàn lại tổ chức, bộ máy của BGĐ Sở và Ban thường vụ Đảng ủy Sở để bổ khuyết; tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong phát triển du lịch; cần có giải pháp tìm sân chơi cho du lịch cộng đồng; quan tâm đầu tư tầm nhìn chiến lược cho phát triển kinh tế VHXH nhất là trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị. Sở cần quan tâm phát triển du lịch theo quy luật cung, cầu; phát triển trên nền tảng văn hóa Xứ Dừa để tạo thương hiệu cho du lịch tỉnh nhà./.

Lê Luông