Thứ hai, 15 Tháng 8 2022

GIẢM 50% PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH VÀ CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN

2020-05-08 09:21:21

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

tt pvhcc 1

Theo đó, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch được giảm 50% mức phí, cụ thể như sau:

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

- Cấp mới: 1.500.000 đồng/giấy phép;

- Cấp đổi: 1.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại: 750.000 đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đi, cấp lại):

- Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 325.000 đồng/thẻ;

- Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 100.000 đồng/thẻ.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư sế 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

- Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đi, cấp lại):

- Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ;

- Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ.

(Trần Linh)