Thứ ba, 05 Tháng 7 2022

Sóc Trăng xây dựng Đề án “Phát triển du lịch giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

2021-01-13 03:24:21

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (Trung tâm) phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (BQL) tìm kiếm và tham vấn các chuyên gia để triển khai xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, đề án nhằm đánh giá về hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng trong những năm qua, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến 2020.

          Qua đó, Trung tâm cùng BQL đã chọn Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quản trị doanh nghiệp (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM) là đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Đề án; sau 02 đợt khảo sát thực tế tại các điểm tham quan du lịch, cũng như đánh giá hiện trạng, xác định tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng, Viện đã làm việc cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố để tham vấn các kiến nghị, đề xuất của địa phương về định hướng phát triển du lịch; đến nay Viện Nghiên cứu Chiến lược đã hoàn thành bước đánh giá khái quát thực trạng và hình thành ý tưởng phát triển du lịch của tỉnh.

ttxtdl

      Trung tâm TTXTDL  phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chiến lược khảo sát và làm việc tại UBND thị xã Vĩnh Châu

    Theo kế hoạch trong tháng 01/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược sẽ tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Thực trạng, tiềm năng và định hướng du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2035” để trình bày các báo cáo về tình hình phát triển du lịch tỉnh hiện nay; định hướng mục tiêu, tầm nhìn và giải phát phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của đại diện các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan trong tỉnh để hoàn chỉnh nội dung báo cáo làm cơ sở cho việc triển khai nội dung các chuyên đề theo tiến độ triển khai đề án. Dự kiến đề án sẽ được xây dựng và tổ chức hội thảo thẩm định đề án, chỉnh sửa hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung trong quý I/2021.

          Có thể nói, sau khi được xây dựng hoàn chỉnh Đề án sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định mục tiêu và định hướng giải pháp huy động nguồn lực phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, kết quả đề án sẽ là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh Sóc Trăng về chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng cư dân khai thác tiềm năng phát triển du lịch, Đề án cũng là cơ sở để ngành du lịch xây dựng kế hoạch hàng năm và các chương trình phát triển du lịch phù hợp và khả thi.

          Đồng thời, Đề án sẽ là tài liệu khoa học để lựa chọn hướng đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch có hiệu quả cao và bền vững, trên cơ sở định hướng lĩnh vực ưu tiên và chủ trương chính sách phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Dũng

du khach tham quan cho noi nga nam

du khach tham quan du lịch tại cồn mỹ phước

Du khách tham gia trải nghiệm hoạt động tại các Cụm du lịch cộng đồng đã được tỉnh Sóc Trăng xây dựng