Thứ bảy, 13 Tháng 8 2022

Sóc Trăng triển khai kế hoạch thực hiện NQ 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 - 2025

2021-07-20 03:16:47

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch 101/KH-UBND, ngày 29/06/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 – 2025.

          Kế hoạch này được triển khai sẽ huy động các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng, góp phần thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, chuyển dịch cơ cấu ngành du lịch; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, mang tính chuyên nghiệp; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; sản phẩm du lịch được xây dựng đa dạng, chất lượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách du lịch.

Lãnh đạo UBND và các sở ngành

Lãnh đạo UBND và các sở ngành

          Theo đó, đối tượng được áp dụng chính sách là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

          Về nội dung hỗ trợ theo chính sách: Hỗ trợ xây mới nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản, sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch, quà lưu niệm tỉnh Sóc Trăng; hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua hoặc đóng mới phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy nội địa; hỗ trợ kinh doanh loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp điểm du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển thành khu du lịch cấp tỉnh; hỗ trợ đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa thu hút khách du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ xây nhà vệ sinh công cộng; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các dự án vui chơi, giải trí.

          Về quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ:

          Đối với các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mới nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản, sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch, quà lưu niệm của tỉnh Sóc Trăng; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua hoặc đóng mới phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy nội địa; hỗ trợ kinh doanh loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các dự án vui chơi giải trí. Sau khi hoàn thành xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, khu vui chơi giải trí, mua sắm hoặc đóng mới phương tiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng sao khách sạn; công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch; thông báo đủ điều kiện kinh doanh loại hình Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà đầu tư gửi đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Đối với các nội dung: Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp Điểm du lịch, hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển thành Khu du lịch cấp tỉnh, hỗ trợ đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa thu hút khách du lịch, Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Ban Quản lý các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, cấp Quốc gia, Nhà đầu tư gửi đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch về UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) nơi dự án được triển khai; UBND cấp huyện tổng hợp các đề nghị trên địa bàn gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Đối với nội dung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Học viên sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch; học viên được cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch gửi đề nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghệ nhân sau khi hoàn thành mỗi đợt truyền nghề gửi đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến UBND cấp huyện nơi nghệ nhân truyền nghề. UBND cấp huyện thống kê số lượng học viên được truyền nghề trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Ngoài ra, trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư từ nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ thì được xét hưởng một nội dung hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp nhà đầu tư thực hiện nhiều nội dung khác nhau của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch thì chỉ được hưởng tối đa không quá 02 nội dung hỗ trợ; trường hợp có nhiều nhà đầu tư đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cùng một thời điểm, thì ưu tiên xét theo thời điểm dự án hoàn thành, đưa vào khai thác và đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận trước, đến khi hết số lượng hỗ trợ.

du khach tham quan cho noi nga nam

Du khách tham quan chợ nổi Ngã Năm

            Về cách thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp 01 lần cho 01 nội dung hỗ trợ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chi trả tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

            Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện NQ 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các Sở, ban ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định.

                                                                                 Nguyễn Dũng